REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług medycznych drogą elektroniczną przez CannCuDan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wincentego Pola 7, 31-532 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001012704, posiadającą NIP: 6762633787, REGON: 524160991, w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zielonaprzychodnia.eu

§ 1. Definicje

  • Usługodawca – CannCuDan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wincentego Pola 7, 31-532 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001012704, posiadającą NIP: 6762633787, REGON: 524160991,
  • Zielona Przychodnia – Nazwa, pod którą Usługodawca prowadzi działalność leczniczą
  • Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.zielonaprzychodnia.eu
  • Klient/Pacjent – osoba fizyczna korzystająca z usługi konsultacji lekarskiej on-line;
  • Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno posiadać co najmniej połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, aktywne konto poczty e-mail, oprogramowanie komputerowe pozwalające na otwarcie przesyłanych plików popularnych formatów, w szczególności plików tekstowych.
  2. Usługodawca nie zapewnia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
  3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
  4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści sprzecznych z obowiązującym prawem.

§ 3. Zakres i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługodawca wskazuje, iż oferowane świadczenia medyczne to konsultacje lekarskie przy użyciu formularza on-line. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza przez Pacjenta, Lekarz analizuje przesłany formularz pacjenta i na podstawie przesłanej ankiety medycznej decyduje czy zachodzą podstawy do wypisania e-recepty na wnioskowany lek bądź o odmowie świadczenia medycznego, jeśli nie ma wskazań lub są przeciwwskazania do rozpoczęcia terapii. 

Kod e-recepty jest wysyłany jako sms na wskazany numer telefonu. 

Podmiot leczniczy podkreśla, iż świadczenie medyczne nie polega na sprzedaży e-recepty lecz na konsultacji lekarskiej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bez bezpośredniego badania Pacjenta z możliwością wystawienia e-recepty

  1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na konsultacjach lekarskich online
  2. W ramach konsultacji Pacjent może otrzymać:
       1. poradę medyczną,
       2. informacje na temat przyjmowanych leków,
       3. e-skierowanie na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne,
       4. e-receptę,
  3. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności.
  4. Pacjent oświadcza, że ma skończone 18 lat. Niepełnoletnim lekarz nie wypisuje e-recepty.
  5. Pacjent za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez CannCuDan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zielonaprzychodnia.eu – zobowiązany jest do uzupełnienia oraz przesłania karty informacyjnej na temat swojego stanu zdrowia (wywiad).
  6. Konsultacje lekarskie online przygotowywane są na podstawie informacji otrzymanych od Pacjenta.
  7. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny lub też przez inny Podmiot Leczniczy, z którymi to CannCuDan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zawartą umowę.
  8. Zapisy na konsultację lekarską odbywają się całodobowo 7 dni w tygodniu.
  9. Konsultacje lekarskie są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarzy tj.  od godziny 9:00 do godziny 21:00, a takze w soboty w godzinach od 12:00 – 18:00.
  10. Konsultacja lekarska jest udzielana niezwłocznie, jednakże nie później, aniżeli w ciągu 10 godzin od momentu wypełnienia Formularza oraz dokonania opłaty. W wypadku braku dostępności Konsultantów w tym okresie, Pacjent zostanie poinformowany stosownym komunikatem SMS na wskazany w formularzu numer telefonu lub adres e-mail. Wykonanie usługi medycznej nie może być odwleczone w czasie dłużej niż 72 godziny od momentu wypełnienia formularza i uiszczenia opłaty przez Pacjenta.
  11. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
  12. Na podstawie otrzymanego wywiadu osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje decyzję co do udzielenia bądź też odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Pacjent oświadcza, że dane podane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą.
  13. Osoba wykonująca zawód medyczny może kontaktować się z pacjentem w celu uzupełnienia karty informacyjnej (wywiadu) i/lub uzyskania dalszych informacji na temat stanu zdrowia
  14. Osoba wykonująca zawód medyczny może odmówić wystawienia e-recepty kiedy ma wątpliwości co do zasadności jej wystawienia. W przypadku, gdy są wątpliwości natury medycznej, wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta, błędy w formularzu, przeciwwskazania lub brak jest wyraźnych wskazań – w takim wypadku środki uiszczone za świadczenie medyczne nie podlegają zwrotowi.
  15. W szczególnych przypadkach osoba wykonująca zawód medyczny może poprosić o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli Pacjent nie przedstawi na prośbę osoby wykonującej zawód medyczny dokumentacji medycznej, wówczas e-recepta nie będzie mogła być wystawiona. W takim przypadku środki uiszczone za usługę nie podlegają zwrotowi.
  16. Czas na rozpatrzenie przesłanej dokumentacji medycznej przez Lekarza wynosi do 24h od chwili jej otrzymania.
  17. Czas oczekiwania na e-receptę jest uzależniony od długości kolejki pacjentów.
  18. Usługodawca informuje, że podanie nieprawdziwych danych lub danych innej osoby może skutkować odpowiedzialnością prawną osoby dopuszczającej się takiego naruszenia, a podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w Formularzu Medycznym, może prowadzić do błędnej diagnozy, błędnego doboru leczenia i w efekcie stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Pacjenta oraz brakiem możliwości wystawienia lub realizacji recepty, a za które Usługodawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności.
  19. Otrzymanie ponownej recepty w ramach konsultacji lekarskiej na ten sam lek, w przypadku braku przeciwskazań do dalszego jego stosowania możliwe jest najwcześniej po zakończeniu zażywania wcześniej przepisanego leku zgodnie z dawkowaniem na recepcie.
  20. Recepta otrzymana w ramach konsultacji jest dostępna dla pacjentów w serwisie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/.
  21. W przypadku otrzymania przez pacjenta błędnej lub niepoprawnej recepty, pacjent ma obowiązek natychmiast skontaktować się z Zieloną Przychodnią.
  22. Podczas konsultacji lekarskiej może zostać przepisany zamiennik wnioskowanego leku. Osoba wykonująca zawód medyczny decyduje o ilości przepisanych leków lub opakowań.
  23. Pacjent musi obowiązkowo posiadać Internetowe Konto Pacjenta.
  24. Lekarz w ramach konsultacji może kontaktować się z pacjentem drogą telefoniczną, e-mailową lub SMSową a także w drodze wideokonferencji.

§ 4. Warunki nabywania usług

  1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien:
   • wypełnić w sposób prawidłowy i kompletny formularz zamówienia dostępny w Serwisie, w tym w szczególności podając w nim następujące dane: 
    1. imię i nazwisko;
    2. numer PESEL;
    3. adres zamieszkania;
    4. numer telefonu;
    5. adres e-mail;
    6. udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu
   • dokonać zapłaty.
  3. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania środków na rachunku Usługodawcy.
  4. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
  5. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po złożenia zamówienia, przed wykonaniem usługi.
  • płatności elektroniczne (Serwis Przelewy24) 

§ 5.  Aspekty Prawne/Dokumentacja Medyczna

  1. Pacjent wyrażając zgodę na korzystanie z konsultacji lekarskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oświadcza, że:a) został poinformowanny o wskazaniach i przeciwwskazaniach do porad tego rodzaju, typowych, dających się przewidzieć następstwach i powikłaniach związanych z ich zdalną formułą, a także o sposobie dalszego lub koniecznego postępowania, w zależności od okoliczności;
   b) jest świadomy, że w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią, reakcją organizmu lub z innymi przyczynami ewentualnych powikłań lub szkód, zwłaszcza w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na odległość;
   c) podczas rozmowy z osobą wykonującą zawód medyczny (Lekarzem) miał nieograniczoną możliwość zadawania pytań, na które uzyskał zrozumiałą i satysfakcjonującą odpowiedź;
   d) czuje się dostatecznie poinformowany, aby wyrazić świadomą zgodę na przedmiotowe świadczenia, jak również na ewentualną zmianę ich zakresu lub rodzaju w przypadku, gdy taka zmiana byłaby niezbędna lub medycznie uzasadniona;
   e) podczas wywiadu lekarskiego i badania nie zataił żadnych informacji dotyczących stanu zdrowia, badań oraz przebytych chorób, będąc świadomy, że zatajenie lub przekazanie nieprawdziwych informacji może mieć konsekwencje dla decyzji terapeutycznych lub być traktowane jako przyczynienie się do powstania szkody w procesie leczenia. 

2. Korzystanie z Usługi Konsultacji Lekarskiej przez Pacjenta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest ponadto równoznaczne z wyrażeniem przez Pacjenta następujących zgód, by: 

a) wszelkie dane lub informacje ujawnione w ramach konsultacji lekarskiej znalazły się w jego dokumentacji medycznej, przy czym, w szczególności: 

  • świadczenie udzielone na odległość zostanie udokumentowane w postaci wpisu do dokumentacji medycznej niezwłocznie po udzieleniu świadczenia; 
  • istotne dane lub odczyty, uzyskiwane w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych na odległość zostaną dołączone do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej; 
  • w dokumentacji medycznej umieszczona zostanie informacja o udzieleniu danego świadczenia zdrowotnego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;b) wszelkie dane lub informacje ujawnione w ramach konsultacji lekarskiej były udostępniane, przechowywane, przetwarzane przez stosowane przez Zieloną Przychodnię narzędzia komunikacyjne, systemy oraz funkcjonalności, których działanie jest zabezpieczone w sposób określony w ich regulaminach lub innych dokumentach. 

Pacjent niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych.

§ 6. Postępowania reklamacyjne

  1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
  2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
   • drogą mailową na adres: recepcja@zielonaprzychodnia.eu
   • drogą pocztową na adres: ul. Wincentego Pola 7, 31-532 Kraków
  3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym:
   • swoje imię i nazwisko,
   • numer i datę złożenia zamówienia,
   • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
   • dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
  4. Z konieczności ochrony danych osobowych pacjentów e-mailowa reklamacja musi zostać złożona z adresu email podanego przez pacjenta przy złożeniu zamówienia. Reklamacja złożona z adresu e-mail niepowiązanego z zamówieniem nie może być rozpatrzona.
  5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
  7. Reklamacja może być złożona najpóźniej w przeciągu 30 dni od daty zamówienia.

§ 7. Odstąpienie od umowy

  1. Pacjent ma prawo do odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy wyłącznie w przypadku, gdy nie doszło jeszcze do realizacji usługi medycznej przez osobę wykonującą zawód medyczny (Lekarza). Wówczas uiszczone przez Pacjenta środki podlegają zwrotowi w pełnej wysokości tą samą drogą, którą zostały wpłacone
  2. W przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi medycznej i/lub jej wykonania prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje. W takiej sytuacji wpłacone środki nie podlegają zwrotowi w żadnej części.

§ 8. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1293 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 9. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych do Usługodawcy, w szczególności, jeżeli do braku dostępu do Serwisu doszło na skutek:
   a) problemów technicznych lub awarii systemu informatycznego,
   b) wystąpieniu błędów lub zakłóceń,
   c) wirusów komputerowych. 
  2. Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości w działaniu serwisu. Pkt. 1 stosuje się odpowiednio. 
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
  4. Usługodawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za należytą staranność oferowanych i udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach sprawowanej opieki nad Pacjentem. 
  5. Pacjent ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane w formularzu oraz w trakcie wywiadu, w szczególności dane o stanie zdrowia, są zgodne ze stanem faktycznym. 

Usługodawca jako podmiot leczniczy, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 10. Dane Osobowe

  Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

   1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w Formularzu jest CannCuDan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wincentego Pola 7, 31-532 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001012704, posiadającą NIP: 6762633787, REGON: 524160991, adres e-mail: recepcja@zielonaprzychodnia.eu telefon: 517 511 181. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać z umieszczonego na Serwisie Polityce Prywatności
   2. Cele przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Podstawa przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
     1. w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
     2. w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art.9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
     3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych.
   1. Okres przechowywania danych osobowych
    • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.
    • Pani/Pana numer PESEL bedzie przechowywany przez Administratora przez okres 48 godzin.
   1. Odbiorcy danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

    1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;
    2. dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania);
    3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
   1. Prawo do wniesienia skargi

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

   1. Źródło pochodzenia danych

  Administrator serwisu uzyskuje Pana/Pani dane osobowe poprzez Formularz, utrzymywany przez Zieloną Przychodnię.

  §11. Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
   2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
   3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023.