REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

CannCuDan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

 („Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tworzy się Regulamin dla podmiotu leczniczego spółki CannCuDan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wincentego Pola 7, 31-532 Kraków, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001012704, posiadającą NIP: 6762633787, REGON: 524160991, będącej zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000260087 (dalej zamiennie jako „CannCuDan” lub „Podmiot leczniczy”).
  2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot leczniczy, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z Podmiotem leczniczym osoby wykonujące zawód medyczny.
  3. Podmiot leczniczy jako podmiot medyczny działa na podstawie:

          a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:

  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  • ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
  • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

          b) wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego;

          c) Regulaminu.

 § 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

  1. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową, pod którą Podmiot Leczniczy prowadzi Serwis Internetowy, działający w domenie www.zielonaprzychodnia.eu, służący do świadczenia Usługi Telemedycznej.
  2. Usługa Telemedyczna / Świadczenie medyczne (zdrowotne) / konsultacje lekarskie – świadczenia zdrowotne wykonywane przez CannCuDan na rzecz Pacjenta na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bez bezpośredniego badania Pacjenta z wykorzystaniem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Pacjent – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług Telemedycznych
  4. Formularz – formularze Konsultacji lekarskiej umożliwiające realizację Usługi Telemedycznej znajdujące się na Stronie Internetowej.

§ 3. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

  1. Głównym celem Podmiotu leczniczego jest udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez wyspecjalizowany personel uprawniony do świadczenia usług medycznych, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej.
  2. Świadczenia, o których mowa w ustępie powyżej opierają się głównie na terapii konopiami medycznymi (marihuaną medyczną), w szczególności terapii wspierającej w zakresie leczenia stresu, bezsenności a także bólu przewlekłego.
  3. Świadczenia zdrowotne realizowane przez Podmiot leczniczy mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub wynikające z przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.
  4. Do zadań, które mogą być realizowane przez Podmiot Leczniczy należą w szczególności:

              a) kwalifikacja pacjentów do terapii;

              b) dobieranie do potrzeb pacjentów wyrobów medycznych, leków lub suplementów diety;

              c) edukacja pacjentów w zakresie posługiwania się wyrobami medycznymi.

§ 4. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  1. Podmiot leczniczy zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej prowadzi działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, jako świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w specjalnościach reprezentowanych przez Podmiot Leczniczy.
  2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności.
  3. Podmiot leczniczy prowadzi swoją działalność wyłącznie odpłatnie.

§ 5. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO

  1. W ramach prowadzonej działalności CannCuDan nie wyodrębniła oddziałów, oddzielnych jednostek czy komórek organizacyjnych.
   Jej struktura pozostaje ujednolicona natomiast siedziba znajduje się w Krakowie ul. Wincentego Pola 7, 31-532
  2. Struktura Podmiotu Leczniczego przedstawia się następująco:

a) Kierownictwo w postaci zarządu spółki CannCuDan, która jako kapitałową spółką prawa handlowego, została utworzona przez wspólników, zaś do jej reprezentacji wyznaczony został zarząd.

Aktualny wykaz wspólników oraz członków zarządu pozostaje ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym Kraków Śródmieście w Krakowie pod numerem wpisu 0001012704.

b) Lekarze.

3. Do kompetencji i zadań kierownictwa należy w szczególności:

a) prowadzenie spraw Podmiotu Leczniczego;

b) reprezentowanie Podmiotu Leczniczego na zewnątrz;

c) tworzenie regulaminów i innych aktów wewnętrznych;

d) podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących działalności Podmiotu Leczniczego, stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz umowy spółki.

4. Do kompetencji i zadań lekarzy należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, edukacja Pacjentów, promocja zdrowia.

5. Lekarze podlegają w zakresie organizacyjnym kierownictwu.

6. Kierownictwo oraz lekarze współdziałają ze sobą w celu zapewnienia należytego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego oraz prawidłowości realizowanych świadczeń zdrowotnych.

7. Usługi księgowe, prawne, administracyjne i inne są prowadzone dla Podmiotu leczniczego przez podmioty trzecie.

8. Podmiot leczniczy może posługiwać się wyróżniającym go znakiem towarowym.

§ 6. MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zważywszy na fakt, iż świadczenia zdrowotne udzielane są przez Podmiot leczniczy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności, miejscem ich udzielania pozostaje każdorazowo miejsce przebywania osoby wykonującej zawód medyczny udzielający świadczenia.

§ 7. ORGANIZACJA I PRZEBIEG UDZIELNIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Usługodawca wskazuje, iż oferowane świadczenia medyczne to konsultacje lekarskie przy użyciu formularza on-line. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza przez Pacjenta, Lekarz analizuje przesłany formularz pacjenta i na podstawie przesłanej ankiety medycznej decyduje czy zachodzą podstawy do wypisania e-recepty (lub e-zwolnienia) na wnioskowany lek bądź o odmowie świadczenia medycznego, jeśli nie ma wskazań lub są przeciwwskazania do rozpoczęcia terapii. 

Kod e-recepty jest wysyłany jako sms na wskazany numer telefonu. 

Podmiot leczniczy podkreśla, iż świadczenie medyczne nie polega na sprzedaży e-recepty/e-zwolnienia lecz na konsultacji lekarskiej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bez bezpośredniego badania Pacjenta z możliwością wystawienia e-recepty/e-zwolnienia.

  1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na konsultacjach lekarskich online
  2. W ramach konsultacji Pacjent może otrzymać:
    1. poradę medyczną,
    2. informacje na temat przyjmowanych leków,
    3. e-skierowanie na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne,
    4. e-receptę,
    5. e-zwolnienie;
  3. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności.
  4. Pacjent oświadcza, że ma skończone 18 lat. Niepełnoletnim lekarz nie wypisuje e-recepty.
  5. Pacjent za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez Canncudan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zielonaprzychodnia.eu – zobowiązany jest do uzupełnienia oraz przesłania karty informacyjnej na temat swojego stanu zdrowia (wywiad).
  6. Konsultacje lekarskie online przygotowywane są na podstawie informacji otrzymanych od Pacjenta.
  7. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny lub też przez inny Podmiot Leczniczy, z którymi to Canncudan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zawartą umowę.
  8. Zapisy na konsultację lekarską odbywają się całodobowo 7 dni w tygodniu.
  9. Konsultacje lekarskie są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarzy tj.  od godziny 9:00 do godziny 21:00, a takze w soboty w godzinach od 12:00 – 18:00.
  10. Konsultacja lekarska jest udzielana niezwłocznie, jednakże nie później, aniżeli w ciągu 10 godzin od momentu wypełnienia Formularza oraz dokonania opłaty. W wypadku braku dostępności Konsultantów w tym okresie, Pacjent zostanie poinformowany stosownym komunikatem SMS na wskazany w formularzu numer telefonu lub adres e-mail. Wykonanie usługi medycznej nie może być odwleczone w czasie dłużej niż 72 godziny od momentu wypełnienia formularza i uiszczenia opłaty przez Pacjenta.
  11. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
  12. Na podstawie otrzymanego wywiadu osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje decyzję co do udzielenia bądź też odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Pacjent oświadcza, że dane podane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą.
  13. Osoba wykonująca zawód medyczny może kontaktować się z pacjentem w celu uzupełnienia karty informacyjnej (wywiadu) i/lub uzyskania dalszych informacji na temat stanu zdrowia
  14. Osoba wykonująca zawód medyczny może odmówić wystawienia e-recepty kiedy ma wątpliwości co do zasadności jej wystawienia. W przypadku, gdy są wątpliwości natury medycznej, wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta, błędy w formularzu, przeciwwskazania lub brak jest wyraźnych wskazań – w takim wypadku środki uiszczone za świadczenie medyczne nie podlegają zwrotowi.
  15. W szczególnych przypadkach osoba wykonująca zawód medyczny może poprosić o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli Pacjent nie przedstawi na prośbę osoby wykonującej zawód medyczny dokumentacji medycznej, wówczas e-recepta nie będzie mogła być wystawiona. W takim przypadku środki uiszczone za usługę nie podlegają zwrotowi.
  16. Czas na rozpatrzenie przesłanej dokumentacji medycznej przez Lekarza wynosi do 24h od chwili jej otrzymania.
  17. Czas oczekiwania na e-receptę jest uzależniony od długości kolejki pacjentów.
  18. Usługodawca informuje, że podanie nieprawdziwych danych lub danych innej osoby może skutkować odpowiedzialnością prawną osoby dopuszczającej się takiego naruszenia, a podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w Formularzu Medycznym, może prowadzić do błędnej diagnozy, błędnego doboru leczenia i w efekcie stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Pacjenta oraz brakiem możliwości wystawienia lub realizacji recepty, a za które Usługodawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności.
  19. Otrzymanie ponownej recepty w ramach konsultacji lekarskiej na ten sam lek, w przypadku braku przeciwskazań do dalszego jego stosowania możliwe jest najwcześniej po zakończeniu zażywania wcześniej przepisanego leku zgodnie z dawkowaniem na recepcie.
  20. Recepta otrzymana w ramach konsultacji jest dostępna dla pacjentów w serwisie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/.
  21. W przypadku otrzymania przez pacjenta błędnej lub niepoprawnej recepty, pacjent ma obowiązek natychmiast skontaktować się z Zieloną Przychodnią.
  22. Podczas konsultacji lekarskiej może zostać przepisany zamiennik wnioskowanego leku. Osoba wykonująca zawód medyczny decyduje o ilości przepisanych leków lub opakowań.
  23. Pacjent musi obowiązkowo posiadać Internetowe Konto Pacjenta.
  24. Lekarz w ramach konsultacji może kontaktować się z pacjentem drogą telefoniczną, e-mailową lub SMSową a także w drodze wideokonferencji.

§ 8. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

  1. Podmiot leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych usług na rzecz pacjentów z innymi podmiotami wykonującymi działalności leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
  2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalności leczniczą dotyczyć może w szczególności zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
  3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
  4. Dokumentacja medyczna pacjentów jest udostępniana podmiotom wykonującym działalności leczniczą, jeżeli ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

§ 9. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ORAZ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  1. Podmiot Leczniczy prowadzi oraz udostępnia dokumentację medyczną pacjentów korzystających z udzielanych przez Podmiot Leczniczy świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych przepisami prawa.
  2. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną na podstawie wniosku o udostępnianie dokumentacji medycznej składanego przez osobę uprawnioną w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego bądź w ramach funkcjonalności systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Podmiot leczniczy (dotyczy wyłącznie udostępnienia dokumentacji bezpośrednio pacjentowi).
  3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony w dowolnej formie, w szczególności pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  4. Pierwsza kopia dokumentacji wydawana jest bezpłatnie, zaś następne zgodnie z poniższymi podpunktami:
  • za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona) – 0,30 PLN,
  • za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona) – 10,00 PLN,
  • za informatyczny nośnik danych – 2,00 PLN.

Wysokość opłat, o których mowa powyżej uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

§ 10. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

  1. Cennik świadczeń zdrowotnych świadczonych przez Podmiot leczniczy znajduje się na stronie internetowej.
  2. Informacje na temat cennika można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny, maila bądź inny system teleinformatyczny wykorzystywany przez Podmiot leczniczy.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin ustala Zarząd spółki CannCuDan 
  2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odrębne przepisy prawa, jak również odrębne regulacje ustanowione przez Podmiot leczniczy.
  3. Mając na uwadze, że spółka CannCuDan:

a) nie wyodrębniła oddziałów, oddzielnych jednostek czy komórek organizacyjnych odstępuje się od sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych oraz sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego;

b) nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na stacjonarnych świadczeniach zdrowotnych odstępuje się od sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta.

c) Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na stronie internetowej Podmiotu leczniczego

  1. Zasady ​​ przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Leczniczy zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023r.